Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Thursday, July 24, 2008

آدمها را بلد نیستم

هنوز گاهی میان آدمها گم می‌شوم

کوچه‌ها را بلد شدم
خیابان‌ها را بلد شدم
ماشین‌ها را
مغاز‌ه‌ها را
رنگ‌های چراغ قرمز را
جدول ضرب را حتی
دیگر در راه هیچ مدرسه‌ای گم نمی‌شوم

ولی هنوز گاهی میان آدمها گم می‌شوم
آدمها را بلد نیستم!

0 Comment: