Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Thursday, January 1, 2009

به خدا می میرم

من همان قاب تهی خسته ی بی تصویـرم

كـــــــه بــــرای تـــو و تصویر دلـت میمیــرم

از من آزرده مشو میـروم از خـــــانــه ی تــو

قبل رفتن تــو بدان عـــاشق و بی تقصیــرم

تو اگر خسته ای از دست دلم حرفی نیست

امر كن تــا كـــه بمیــــرم

بـه خـــدا میمیـــرم

0 Comment: